Αστική Ευθύνη Δημοσίου


Αστική ευθύνη του Δημοσίου 

Η αστική ευθύνη του Δημοσίου είναι ένα αντικείμενο που συνδέεται στενά με την ζώσα πραγματικότητα, απασχολεί την νομολογία των διοικητικών δικαστηρίων συχνά και απορρέει από την σχέση Κράτους – πολίτη. 

Ο όρος αστική ευθύνη σημαίνει ότι το Δημόσιο και οι ΟΤΑ ευθύνονται σε αποζημίωσης για παράνομες πράξεις ή παραλείψεις ή υλικές ενέργειες των οργάνων τους κατά την κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας που τους έχει ανατεθεί. 

Η ευθύνη αυτή θεμελιώνεται στον Αστικό Κώδικα (άρθρα 105-106 ΕισΝΑΚ) και είναι ευθύνη αντικειμενική. Πρόκειται δηλαδή για ευθύνη που γεννάται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υπαιτιότητας του οργάνου του Δημοσίου ή των ΟΤΑ, η πράξη, η παράλειψη ή υλική ενέργεια του οποίου προκάλεσε τη ζημιά. 

Οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν είναι οι εξής: η πράξη, η υλική ενέργεια ή η παράλειψη να είναι παράνομη, να προκαλεί ζημιά (περιουσιακή ή ηθική), ενώ μεταξύ της πράξης, της υλικής ενέργειας ή της παράλειψης και της επέλευσης της ζημιάς πρέπει να υπάρχει αιτιώδης συνάφεια, δηλαδή η παράνομη συμπεριφορά να είναι ικανή να προκαλέσει τη ζημιά αυτή.

Η εταιρία μας έχει μεγάλη εμπειρία στις αγωγές αποζημίωσης κατά του Δημοσίου λόγω παράνομων πράξεων ή παραλείψεων των οργάνων του. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ {Hyper θα μπουν από ενδεικτικές υποθέσεις: Υποθέσεις ομίλου ΑΣΠΙΣ και Πυρκαγιές}