Τροποποιήσεις στο ν.4072/2012 για τις προσωπικές εταιρίες και νέες ρυθμίσεις για την ίδρυση των ανωνύμων εταιριών και των εταιριών περιορισμένης ευθύνης


Οι σημαντικές μεταβολές που επήλθαν στο δίκαιο των προσωπικών εταιριών με το νόμο 4072/2012 και η προσπάθεια άμβλυνσης του προσωποπαγούς χαρακτήρα των εταιριών αυτών, με ρυθμίσεις που τοποθετούσαν στο κέντρο του ενδιαφέροντος την ίδια την επιχείρηση και την συνέχιση της, φαίνεται να συνεχίζονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η τροποποίηση της διάταξης 267 του ν. 4072/2012, χάριν στην οποία επετράπη για πρώτη φορά στην ελληνική έννομη τάξη η επί δίμηνο συνέχιση της προσωπικής εμπορικής εταιρίας από ένα μόνο εταίρο. Με το άρθρο 27 του ν. 4403/2016 το περιθώριο αυτό των δύο μηνών αυξάνεται σε τέσσερις μήνες μέσα στους οποίους μπορεί να εισέλθει στην ομόρρυθμη εταιρία νέος εταίρος και έτσι να αποφευχθεί η λύση της εταιρίας. Η ρύθμιση του άρθρου έχει ως εξής: «Αν αποχωρήσουν για οποιοδήποτε λόγο ένας περισσότεροι εταίροι και παραμείνει μόνο ένας εταίρος, η εταιρεία λύεται, εφόσον μέσα σε τέσσερις μήνες δεν δημοσιευτεί στο Γεμή ή είσοδος νέου εταίρου.»

Έκφραση της αρχής της διατήρησης της επιχείρησης αποτελεί και η τροποποίηση του άρθρου 281 παρ.1 ν. 4072/2012 από το άρθρο 13 παρ. 1 του ν. 4441/2016 και αφορά τη συνέχιση της ετερόρρυθμης εταιρίας σε περίπτωση εξόδου, αποκλεισμού ή θανάτου του μοναδικού ομόρρυθμου εταίρου, και η οποία είναι εφικτή εφόσον μέσα σε 4 μήνες (αντί για δύο μήνες) κατατεθεί στο ΓΕΜΗ η σχετική τροποποίηση με είσοδο νέου ομόρρυθμου εταίρου ή μετατροπή ετερόρρυθμου σε ομόρρυθμο στο Γ.Ε.ΜΗ.

Επίσης με την δεύτερη παράγραφο του άρθρου 13 ν.4441/2016 εισάγεται το άρθρο 282Α στο νόμο 4072/2012 και ρυθμίζεται νομοθετικά πλέον το ζήτημα της μετατροπής της ομόρρυθμης εταιρίας σε ετερόρρυθμη ένα ζήτημα που έμεινε αρρύθμιστο από τον νομοθέτη για χρόνια αν και η κρατούσα νομολογία και θεωρία ήταν θετική. Το νέο άρθρο 282Α, ορίζει τα εξής: «1. Με ομόφωνη απόφαση των ομορρύθμων εταίρων είναι δυνατή η μετατροπή της ομόρρυθμης εταιρείας σε ετερόρρυθμη εταιρεία. Η μετατροπή πραγματοποιείται με τους εξής τρόπους: α) με την είσοδο νέου εταίρου με την ιδιότητα του ετερορρύθμου εταίρου, β) με μετατροπή της ιδιότητας ενός ή περισσοτέρων από τους ομόρρυθμους εταίρους σε ετερόρρυθμο. Σε αυτή τη περίπτωση για τη μετατροπή ακολουθείται η διαδικασία της παραγράφου 3 του άρθρου 107 του παρόντος νόμου.2. Από τη συντέλεση των διατυπώσεων δημοσιότητας, η μετατρεπόμενη ομόρρυθμη εταιρεία συνεχίζεται με τη μορφή ετερόρρυθμης εταιρείας. Πριν από την ολοκλήρωση των διατυπώσεων δημοσιότητας του προηγούμενου εδαφίου, η μετατροπή δεν παράγει αποτελέσματα. Η μετατροπή δεν επιφέρει τη διακοπή των εκκρεμών δικών. Οι διοικητικές άδειες που είχαν εκδοθεί υπέρ της μετατρεπόμενης εταιρείας συνεχίζουν να υφίστανται.3. Ειδικά στη μετατροπή της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του παρόντος, κάθε ομόρρυθμος εταίρος ο οποίος μετατράπηκε σε ετερόρρυθμο εξακολουθεί να ευθύνεται εις ολόκληρον και απεριόριστα επί πέντε (5) έτη μετά τη μετατροπή της εταιρείας για όσες εταιρικές υποχρεώσεις γεννήθηκαν μέχρι και την καταχώριση της μετατροπής στο Γ.Ε.ΜΗ. εκτός εάν οι δανειστές της εταιρείας συγκατατέθηκαν εγγράφως στη μετατροπή της εταιρείας.»

Μεγάλη εξέλιξη σημειώθηκε και στο χώρο των κεφαλαιουχικών εταιριών, καθώς με το άρθρο 9 παρ. 5 και 6 του ν 4441/2016 δίνεται ή δυνατότητα ίδρυσης ανώνυμης εταιρίας και εταιρίας περιορισμένης ευθύνης χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο αλλά με πρότυπο καταστατικό όπως αυτό ορίζεται στις παραγράφους 1,2 και 4 του άρθρου 9 και το οποίο θα αποτελεί ιδιωτικό έγγραφο κατ’ απόκλιση του άρθρου 4 παρ.1 κ.ν.2190/1920 και του άρθρου 6 παρ.1 του ν. 3190/1955, μόνο όμως στην περίπτωση που ακολουθείται πιστά και χωρίς καμία παρέκκλιση το αποκλειστικό περιεχόμενο του πρότυπου καταστατικού. 


Ευμορφοπούλου Γεωργία,

Δικηγόρος, ΜΔΕ Εμπορικού Δικαίου