Θετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε προσφυγή του γραφείου μας


Θετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου σε προσφυγή του γραφείου μας (απόφαση Sismanidis et Sitaridis c. Grece, αρ. προσφυγής 66602/09, 71879/12). 

Το Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας και της αρχής ne bis in idem, κρίνοντας πως το επίδικο πολλαπλό τέλος λαθρεμπορίας που επιβλήθηκε στον πρώτο προσφεύγοντα έχει «ποινική» φύση, ενόψει της βαρύτητας και του αποτρεπτικού χαρακτήρα του.