Νέες θετικές αποφάσεις στην υπόθεση ΜΑΕΚ


Εκδόθηκαν ακόμα τρεις θετικές αποφάσεις για πελάτες της εταιρίας μας. Πρόκειται για τις υποθέσεις που εκδικάσθηκαν τον Φεβρουάριο και Μάρτιο 2017.

Τα δικαστήρια έκριναν ότι η συμπεριφορά της Τράπεζας είναι παράνομη και είναι αυτή που προκάλεσε την ζημία των εναγόντων δεδομένου ότι η επένδυση επιχειρήθηκε χωρίς να παρασχεθεί στους ενάγοντες η αναγκαία ενημέρωση, ώστε να κατανοήσουν την μορφή και το περιεχόμενο της επένδυσης και να αποφασίσουν εάν θα προβούν σε αυτήν. Επιπλέον, κρίθηκε ότι τα ΜΑΕΚ ήταν ένα προϊόν που σχεδιάσθηκε με τους ειδικότερους αυτούς όρους, ώστε να αποτελέσει το εξασφαλισμένο μέσο που θα απορροφούσε ζημιές της εκδότριας που είχαν ήδη πραγματοποιηθεί αλλά δεν είχαν αποτυπωθεί με λογιστικούς όρους στις οικονομικές της καταστάσεις, δηλαδή ήδη κατά την έκδοσή τους είχαν ενεργοποιηθεί οι όροι ακύρωσης των τόκων λόγω της παρατηρηθείσης κεφαλαιακής της ανεπάρκειας.

Αναμένουμε την έκδοση και άλλων αποφάσεων και την εκδίκαση των υπολοίπων αγωγών του γραφείου μας.​