Όροι Χρήσης


Η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπεται από τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στην παρούσα ειδοποίηση. Παρακαλούμε όπως διαβάσετε αυτούς με προσοχή:

  1. Η «Ι και Μ Μαρκουλάκος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» έχει καταχωρηθεί νομίμως στο μητρώο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών με αριθμό 80279. Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Ελλάδα, Αθήνα, Λεωφ. Αλεξάνδρας 14, Τ.Κ. 10682.
  2. Ο παρών Δικτυακός Τόπος παρέχεται από την «Ι και Μ Μαρκουλάκος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» ως έχει και προορίζεται να παρέχει γενικές πληροφορίες για την Εταιρία και για τους τομείς στους οποίους εξειδικεύεται. Το υλικό που εμπεριέχεται σε αυτόν έχει προετοιμαστεί από την «Ι και Μ Μαρκουλάκος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.
  3. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο είναι γενικού και ενημερωτικού χαρακτήρα και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως νομικές συμβουλές ή γνώμες σχετικά με συγκεκριμένες υποθέσεις. Οι πληροφορίες και οι απόψεις που περιλαμβάνονται στο Δικτυακό Τόπο δεν υποδηλώνουν, υποκρύπτουν ή εγκαθιδρύουν, οποιαδήποτε σχέση μεταξύ δικηγόρου και πελάτη ή προτροπή για την επιχείρηση ή μη συγκεκριμένης ενέργειας. Οι νομικές συμβουλές πρέπει να δίνονται πάντοτε από δικηγόρο κατόπιν επεξεργασίας των συγκεκριμένων αντικειμενικών και νομικών δεδομένων μιας υπόθεσης, και πάντοτε στο πλαίσιο της σχέσης δικηγόρου και εντολέα - πελάτη. Μολονότι η «Ι και Μ Μαρκουλάκος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» καταβάλλει κάθε καλή τη πίστει προσπάθεια για τη διασφάλιση της ακρίβειας των πληροφοριών που παρέχει μέσω του παρόντος Δικτυακού Τόπου, σε καμία περίπτωση δεν εγγυάται την πληρότητα, την ακρίβεια και την ισχύ των πληροφοριών που παρέχει. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης της ιστοσελίδας έχει οποιαδήποτε απορία ή χρειάζεται οποιαδήποτε νομική υποστήριξη-βοήθεια μπορεί να απευθυνθεί στην «Ι και Μ Μαρκουλάκος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» με τους συνήθεις τρόπους επικοινωνίας.
  4. Ούτε «Ι και Μ Μαρκουλάκος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» ούτε οι Συνεργάτες της αποδέχονται οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που μπορεί να προκύψει από την εξάρτηση από τις πληροφορίες ή το υλικό που δημοσιεύονται στο Δικτυακό Τόπο, καθώς και για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη που προκύπτει από τη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου του Δικτυακού Τόπου.
  5. Η «Ι και Μ Μαρκουλάκος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» αν και λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι το περιεχόμενο, οι ιστοσελίδες και οι τεχνικές διευκόλυνσης και δυνατότητες του Δικτυακού Τόπου θα παρέχονται ανελλιπώς ή χωρίς προβλήματα ή ότι ο Δικτυακός Τόπος ή/και οι εξυπηρετητές μέσω των οποίων συνδέεται αυτός με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή των επισκεπτών του Δικτυακού Τόπου, θα παρέχονται χωρίς ιούς ή άλλες ζημιογόνες εφαρμογές.
  6. Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που παρέχοναι μέσω του Δικτυακού Τόπου, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά οποιονδήποτε διακριτικών γνωρισμάτων, κειμένων, φωτογραφιών, σχεδίων, απεικονίσεων, γραφικών, βάσεων δεδομένων και εν γένει οποιονδήποτε αρχείων του Δικτυακού Τόπου αποτελούν πνευματική – βιομηχανική ιδιοκτησία της «Ι και Μ Μαρκουλάκος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία», προστατευόμενη κατά τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων.
  7. Ο Δικτυακός Τόπος δύναται να περιλαμβάνει Συνδέσμους Παραπομπής προς άλλους δικτυακούς τόπους, επί των οποίων η «Ι και Μ Μαρκουλάκος και Συνεργάτες Δικηγορική Εταιρία» δεν έχει κανένα απολύτως έλεγχο, δεν συνδέεται με αυτούς με οποιονδήποτε τρόπο και δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση αναφορικά με το περιεχόμενο, την ποιότητα και ακρίβεια των πληροφοριών ή υπηρεσιών, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους δύναται να παραπέμπει μέσω Συνδέσμων Παραπομπής.