Υποστήριξη υποθέσεων ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου


Εξειδικευμένοι συνεργάτες μας αναλαμβάνουν την υποστήριξη ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), στο Στρασβούργο, υποθέσεων Ευρωπαίων πολιτών των οποίων τα ατομικά δικαιώματα βάλλονται από κράτος- μέλος της ΕΕ.

Σκοπός του ΕΔΔΑ είναι να ενισχύσει τη θέση του πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έναντι του κράτους μέλους το οποίο δε σέβεται τα θεμελιώδη δικαιώματα όπως αυτά θεμελιώθηκαν  μέσα από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) το 1950,  δίνοντάς του τη δυνατότητα, εφόσον εξάντλησε τα (εθνικά) ένδικα μέσα που το κράτος μέλος προβλέπει, να ασκήσει ατομική προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου.