Προστασία καταναλωτή


Σαν καταναλωτές συχνά καλούμαστε να προσχωρήσουμε σε συμβάσεις, στις οποίες δεν έχουμε καμία δυνατότητα να διαμορφώσουμε το περιεχόμενό τους, και τις  περισσότερες μάλιστα φορές δεν έχουμε καν τη δυνατότητα και το χρόνο να διαβάσουμε τα λεγόμενα «ψιλά γράμματα». Μοναδική επιλογή μας αποτελεί η σύναψη ή μη της σύμβασης, με αποτέλεσμα εκ των υστέρων να διαπιστώνουμε ότι τελικά συμφωνήσαμε με όρους άκυρους και καταχρηστικούς. Η εταιρία μας αναλαμβάνει την προστασία σας ως καταναλωτών σε διάφορα είδη συμβάσεων, στις οποίες απαντώνται άκυροι και καταχρηστικοί όροι συναλλαγών:

  • η προστασία του καταναλωτή ως αποδέκτη τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών
  • η προστασία του καταναλωτή ως αποδέκτη διαφήμισης και αθέμιτων εμπορικών πρακτικών
  • η προστασία του καταναλωτή από τον παρέχοντα ασφαλιστικές υπηρεσίες
  • η προστασία του καταναλωτή από τον παρέχοντα ιατρικές υπηρεσίες, κλπ.