Διοικητικές Διαφορές-Αστική Ευθύνη του Δημοσίου


Σε σχέση με άλλους κλάδους δικαίου το Διοικητικό Δίκαιο και οι διαφορές που αναφύονται παρουσιάζουν για εμάς ιδιαίτερο ενδιαφέρον διότι έχουμε, πολλές φορές, γίνει δέκτες της ανισότητας που χαρακτηρίζει την έννομη σχέση που αναπτύσσεται μεταξύ του πολίτη και των οργάνων του κρατικού μηχανισμού, η οποία για να διορθωθεί αποτελεσματικά απαιτεί αποφασιστικές και γρήγορες εξωδικαστικές και δικαστικές ενέργειες. 

Η εταιρία μας έχοντας αποκτήσει σημαντική πείρα σε θέματα δημοσίου δικαίου κατά την υποστήριξη ιδιωτών, νομικών ή φυσικών προσώπων, ενώπιον δικαστικών και  διοικητικών αρχών για παραβιάσεις δικαιωμάτων τους από πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης και έχοντας αναπτύξει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή ανέλαβε πριν από λίγα χρόνια την υποστήριξη των πρώην ασφαλισμένων στην ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ ΑΕΓΑ στρεφόμενη κατά παντός υπευθύνου και δη κατά του Ελληνικού Δημοσίου εγείροντας εκατοντάδες αγωγές αποζημίωσης.

Η πείρα που έχουμε αποκτήσει και η επίλυση εξειδικευμένων και σύνθετων νομικών ζητημάτων μας δίνει την δυνατότητα να παρέχουμε πλήρη νομική υποστήριξη σε ζητήματα αγωγών αποζημίωσης κατά του Δημοσίου, συνταγματικών δικαιωμάτων, φορολογικών ή τελωνειακών παραβάσεων, ρυθμίσεων οφειλών προς το Δημόσιο, ατομικών προσφυγών κατά διοικητικών πράξεων, ζητημάτων πολεοδομικού δικαίου κλπ.