Δίκαιο Ανταγωνισμού


Το γραφείο μας παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τη σύναψη συμβάσεων/εμπορικών συμφωνιών σύμφωνα με τις απαιτήσεις των κανόνων του ανταγωνισμού (ελεύθερου και αθέμιτου) τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο.

Η ενασχόλησή μας καλύπτει, μεταξύ άλλων, την έρευνα μονοπωλίων, τις συγκεντρώσεις κεφαλαίου, ζητήματα επιλεκτικής και αποκλειστικής διανομής, τον έλεγχο κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης στην αγορά και την εκπροσώπηση πελατών ενώπιον των αρμοδίων εθνικών και ενωσιακών αρχών.