Διεθνείς εμπορικές υποθέσεις & Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών


Στη σύγχρονη εποχή της εύκολης μετακίνησης και των εξελιγμένων επικοινωνιακών και λοιπών τεχνολογικών μέσων, οι εμπορικές συναλλαγές σπανίως περιορίζονται στα στενά εδαφικά όρια μιας χώρας, με αποτέλεσμα το εμπόριο σε όλες τις εκφάνσεις του να  έχει αποκτήσει έναν χαρακτήρα διεθνή.

Στη νέα αυτή διεθνή κοινωνική πραγματικότητα, καθώς οι εμπορικές σχέσεις που αναπτύσσονται φέρουν στοιχεία αλλοδαπότητας -  διεθνικότητας (ήτοι, τα μέρη που προέρχονται από χώρες με διαφορετικό δικαιϊκό υπόβαθρο), έχει ανακύψει ένας νέος κλάδος δικαίου, το Δίκαιο Διεθνών Συναλλαγών, ο οποίος καλείται αφενός να ρυθμίσει τη νομική αντιμετώπιση των διεθνών κινδύνων, κι αφετέρου να προβλέψει κανόνες δικαίου που θα διέπουν αυτές τις διεθνείς εμπορικές συναλλαγές.

Η εταιρία μας, συνεργαζόμενη με σπουδαίους εκπροσώπους του διεθνούς εμπορίου, έχει αποκτήσει μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία σε σχέση με την αντιμετώπιση πληθώρας νομικών ζητημάτων που άπτονται των διεθνών εμπορικών υποθέσεων και αναλαμβάνει να διεκπεραιώσει τα νομικά ζητήματα της εμπορικής σας δραστηριότητας με σοβαρότητα και αυστηρό επαγγελματισμό.