Αναγκαστική Εκτέλεση


Μέσω της αναγκαστικής εκτέλεσης επιδιώκεται η ικανοποίηση του δανειστή έναντι του οφειλέτη μέχρι το ύψος των νομίμων αξιώσεών του σύμφωνα με την αρχή της αναλογικότητας. Σκοπός δηλαδή του νόμου δεν είναι ούτε η εξόντωση και οικονομική αφαίμαξη του οφειλέτη ούτε ο πλουτισμός του δανειστή. Η πληθώρα των πληροφοριών και γνώσεων που πρέπει να κατέχει ο νομικός παραστάτης στο συγκεκριμένο φάσμα υποθέσεων κατέστησε απαραίτητη την εξειδίκευση της εταιρίας μας στο αντικείμενο αυτό καθώς παρατηρήθηκε ότι πολλές από τις υποθέσεις έφταναν στους συνεργάτες μας στο τελικό στάδιο, όταν είχε ήδη διεξαχθεί ο δικαστικός αγώνας, και κατά τούτο η προσπάθεια των συνεργατών μας γινόταν ακόμα δυσκολότερη καθώς έπρεπε τις περισσότερες φορές να αντιμετωπίσουν παραλείψεις και λάθη που ήδη είχαν εμφιλοχωρήσει στη διαδικασία. Η εταιρία μας, έχοντας αποκτήσει σημαντική πείρα, αναλαμβάνει την εκπροσώπησή σας τόσο ως δανειστών με τον εξοπλισμό σας με εκτελεστό τίτλο (π.χ. έκδοση διαταγής πληρωμής), για την επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης έναντι του οφειλέτη σας, όσο και ως οφειλετών με την άσκηση ενδίκων βοηθημάτων (π.χ. ανακοπή, αίτηση αναστολής).