Αναγκαστική Εκτέλεση


Αναγκαστική εκτέλεση

Το νέο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως θεσμοθετήθηκε από το 2015 και έπειτα και όπως διαμορφώνεται με τα νέα μέσα (π.χ. ηλεκτρονικός πλειστηριασμός) αποτελεί νομοτελειακό αποτέλεσμα των οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων που διαδραματίσθηκαν –και διαδραματίζονται- στη χώρα μας. 

Με το πέρασμα του χρόνου κατέστη όλο και πιο αναγκαία η ταχύτητα και η αποτελεσματικότητα στην διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης μέσω της οποίας ικανοποιείται ένας δανειστής. Αυτό φαίνεται να βαρύνει στο νέο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης, δικαιολογημένα ως ένα βαθμό. 

Ωστόσο, πρέπει να εμπεδωθεί στη συνείδηση όλων ότι σε μία οικονομία με παγκόσμιο χαρακτήρα, όπου πολλά υλικά αγαθά μετασχηματίζονται ραγδαία σε άυλα ή τα περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών κινούνται υπό τη μορφή των τραπεζικών λογαριασμών από κράτος σε κράτος με μεγάλη ταχύτητα, το δίκαιο της αναγκαστικής εκτέλεσης μελλοντικά ίσως χρειαστεί να αναμορφωθεί ριζικά.

Η εταιρία μας έχοντας μακρά εμπειρία και εξειδίκευση σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης και είσπραξης απαιτήσεων οφειλετών παρακολουθεί την εξελικτική πορεία του δικαίου και των μέσων αναγκαστικής εκτέλεσης και φροντίζει για την γρήγορη και αποτελεσματική ικανοποίηση των εντολέων της (δανειστών ή οφειλετών).