Αγωγές Αποζημίωσης


Η εταιρία μας έχει αναλάβει και διεκπεραιώσει με επιτυχία σειρά υποθέσεων σχετικών με την διεκδίκηση αποζημιώσεων για λογαριασμό των πελατών μας. Είτε πρόκειται για ατομικές υποθέσεις, είτε για μαζικές αγωγές (class-actions), ο χειρισμός των υποθέσεων γίνεται πάντοτε με γνώμονα το συμφέρον των εντολέων μας. Βασιζόμενοι στη θεμελιώδη αρχή του δικαίου «αν κάποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια, έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει», στόχος μας είναι όχι μόνο η αποτελεσματική και ταχεία απονομή δικαιοσύνης, αλλά και η είσπραξη των χρημάτων από τους εντολείς μας.

Για να το πετύχουμε αυτό, εκμεταλλευόμαστε όλα τα εργαλεία που παρέχει ο νόμος, είτε μέσω της δικαστικής οδού, είτε μέσω της διαδικασίας εξωδικαστικής-συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς. Πλεονέκτημά μας είναι ότι αναλαμβάνουμε τις υποθέσεις εργολαβικά, δηλαδή εξαρτούμε την αμοιβή μας από τη θετική έκβαση της υπόθεσης και είσπραξη των χρημάτων, και έχουμε επιτύχει σημαντικά θετικά αποτελέσματα ακριβώς επειδή διεκπεραιώνουμε τις υποθέσεις σαν να ήταν δικές μας. 

Ενδεικτικά

Κατόπιν πολυετών και απαιτητικών δικαστικών διαδικασιών πετύχαμε έναν ιστορικό συμβιβασμό για 400 περίπου πελάτες μας που είχαν τοποθετήσει τα χρήματά τους σε ομολογιακούς τίτλους μιας εταιρίας «κελύφους» του Ομίλου ΑΣΠΙΣ με μηδενικά περιουσιακά στοιχεία. Μέσω του συμβιβασμού η πλειοψηφία των πελατών μας έχει ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος του κεφαλαίου που έχασε, καθώς μέχρι σήμερα έχει διανεμηθεί ποσό ύψους περίπου 18.000.000 ευρώ. Αναμένεται, δε, η είσπραξη χρημάτων για λογαριασμό των συγκεκριμένων εντολέων μας να ξεπεράσει το ποσό των 25.000.000 ευρώ.

Έχουμε πετύχει την είσπραξη τεράστιων αποζημιώσεων για λογαριασμό υποκαταστημάτων franchise (OTESHOP) λόγω βίαιου τερματισμού της συνεργασίας από τον franchisor (OTE).

Έχουμε πετύχει, με δικαστικές διαδικασίες, την είσπραξη από κυπριακή Τράπεζα άνω των 23.000.000 ευρώ για λογαριασμό 550 Ελλήνων πελατών μας, κατόχων επενδυτικών προϊόντων που η Τράπεζα είχε εκδώσει και προωθήσει παραπλανητικά και στη συνέχεια μετέτρεψε μονομερώς σε μετοχές. Η υπόθεση είναι ακόμα σε εξέλιξη, και οι ολικές αποζημιώσεις αναμένεται να ξεπεράσουν το ποσό των 70.000.000 ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι μόνο οι αγωγές των εντολέων μας έχουν γίνει δεκτές από τα δικαστήρια σ’ αυτήν την υπόθεση, καθότι ενσωματώνουν πραγματογνωμοσύνες ελεγκτικών οίκων και αναλύσεις επί πραγματικών και οικονομικών δεδομένων, που δεν επέτρεψαν στην κυπριακή Τράπεζα να απεκδυθεί των ευθυνών της.

Έχουμε πετύχει, με δικαστικές διαδικασίες, την είσπραξη από ελληνική Τράπεζα άνω των 5.000.000 ευρώ για λογαριασμό 40 Ελλήνων πελατών μας, κατόχων ομολογιακών τίτλων τρίτου φορέα που η Τράπεζα τους είχε προωθήσει παραπλανητικά και στη συνέχεια μηδενίστηκε η αξία τους. 

Έχουμε εκπροσωπήσει εργολήπτριες εταιρίες με αξιώσεις εκατομμυρίων ευρώ έναντι των αναδόχων αντισυμβαλλομένων τους λόγω παραβίασης συμβατικών όρων.

Έχουμε πετύχει την είσπραξη από ασφαλιστικές εταιρίες που πτώχευσαν, για λογαριασμό χιλιάδων εντολέων ασφαλισμένων, είσπραξη που κυμαίνεται από 10 έως 100% των αξιώσεών τους, δεκάδων εκατομμυρίων ευρών. Και οι υποθέσεις αυτές είναι ακόμα ενεργές.

Διαπραγματευτήκαμε και διεκπεραιώσαμε τον συμβιβασμό ανώνυμης εταιρίας με γνωστή ασφαλιστική εταιρία, με τον οποίο επετεύχθη η καταβολή στην εντολέα μας ασφαλίσματος για ζημία που υπέστη από φυσική καταστροφή, ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

Έχουμε ξεκινήσει μεγάλη έρευνα, σε συνδυασμό με το Χημικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, για τη μόλυνση από εξορυκτική δραστηριότητα σε περιοχές στην Ελλάδα, και τις συνέπειες της μόλυνσης στην υγεία των κατοίκων των  παρακείμενων περιοχών. Στόχος αυτή της έρευνας είναι να εγείρουμε αγωγές αποζημίωσης κατά της εταιρίας που ασκεί την εξορυκτική δραστηριότητα. 

Έχουμε αναλάβει τις υποθέσεις ατόμων που έχουν ασθενήσει κατόπιν λήψεως φαρμάκου ή εμβολιασμού, ώστε να εγείρουμε αγωγές στις φαρμακευτικές εταιρίες. Η διαδικασία είναι ενεργή.

Έχουμε επιτύχει σε πολυάριθμες περιπτώσεις την επανείσπραξη χρημάτων που είχαν επενδυθεί σε τρίτους ή σε επιχειρήσεις, και στη συνέχεια οι επενδύσεις χάθηκαν ή ματαιώθηκαν. Πάντοτε, πριν την ανάληψη της υπόθεσης, αξιολογούμε τη δυνατότητα επίτευξης θετικού αποτελέσματος και είσπραξης των χρημάτων με κάθε νόμιμο μέσο.

Έχουμε αναλάβει τη διεκδίκηση αποζημιώσεων από το Ελληνικό Δημόσιο για τους συγγενείς των θυμάτων της φονικής πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής.


Όπως προκύπτει από την ανωτέρω ενδεικτική απεικόνιση, οι αποζημιωτικές αξιώσεις ανακύπτουν σε πλείστους τομείς δικαίου και πρέπει κάθε φορά να ερευνώνται τα ειδικότερα ζητήματα της κάθε υπόθεσης που συμβάλλουν στον καθορισμό του τελικώς καταβαλλόμενου ποσού. Η έρευνα διεξάγεται μέσω ανοικτού διαλόγου πραγματικών περιστατικών, θεωρίας και νομολογίας που είμαστε σε θέση λόγω της εμπειρίας μας να εξασφαλίσουμε στους πελάτες μας. Η μέθοδος της διορθωτικής δικαιοσύνης που συνδέεται με το δίκαιο της αποζημίωσης αποτελεί τον απώτερο στόχο άσκησης του μηχανισμού δικαστικής προστασίας, αλλά και του μηχανισμού της διαμεσολάβησης, που πλέον διέπει υποχρεωτικά την πλειοψηφία των περιπτώσεων που χειριζόμαστε. 

Ειδικότερα για να επιδικαστεί αποζημίωση απαιτείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων:

- Να υπάρχει ζημία στα περιουσιακής φύσης αγαθά του προσώπου ή στα ηθικά αγαθά του ατόμου που συνδέονται στενά με την προσωπικότητά του (π.χ. τιμή, ελευθερία, ψυχική υγεία) ή ακόμα και αποθετική ζημία (διαφυγόντα κέρδη).
- Να υπάρχει παράνομη συμπεριφορά (ποινικό αδίκημα, αντίθεση στα χρηστά ήθη, αντίθεση στην καλή πίστη κ.λπ.).
- Να υπάρχει υπαιτιότητα του δράστη δηλαδή δόλος ή αμέλεια.
- Να διαπιστωθεί ότι η πράξη ή παράλειψη του ευθυνόμενου προσώπου ήταν κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας ικανή και μπορούσε να επιφέρει κατά τη συνηθισμένη και κανονική πορεία των πραγμάτων το επιζήμιο αποτέλεσμα (αιτιώδης συνάφεια).

Στο πλαίσιο αυτό:

- Δύναται να γεννηθεί αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση περιουσιακής ζημίας για την οποία ευθύνεται ιδιώτης (π.χ. κυκλοφορία στην αγορά ελαττωματικού φαρμάκου που προκαλεί ανεπιθύμητες παρενέργειες στους ασθενείς, πλημμελής παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από υπαλλήλους τραπεζικού ιδρύματος σε επενδυτές, βλάβη της υγείας από τροχαίο ή εργατικό ατύχημα, μόλυνση περιβάλλοντος από εξορυκτική δραστηριότητα κ.ά.). 
- Δύναται να γεννηθεί αστική ευθύνη του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του για τη ζημία που προκλήθηκε από τη δράση τους και κατά την άσκηση δημόσιας εξουσία (π.χ. παράλειψη της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αποτροπή θανάτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, βλάβη της ζωής ή της υγείας από ιατρική αμέλεια ιατρού εργαζόμενου σε δημόσιο νοσοκομείο, παραλείψεις ΟΤΑ κατά την κατασκευή έργων από τις οποίες προέκυψε βλάβη της περιουσίας ή της υγείας, κ.ά.).

Αποζημιωτικές αξιώσεις έναντι του Δημοσίου ή ιδιωτών, δηλαδή, είναι δυνατόν να προκύψουν σε οποιαδήποτε πτυχή της διαβίωσής μας στην κοινωνία όπου οφείλουμε να δρούμε σύμφωνα με τις αρχές της έννομης τάξης. Μελετώντας τα στοιχεία της κάθε υπόθεσης και αξιοποιώντας την πολύχρονη εμπειρία των στελεχών μας, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε διαφορετική υπόθεση με τρόπο δημιουργικό και αποτελεσματικό παρέχοντας στους εντολείς μας ουσιαστική και προσωποποιημένη υποστήριξη από την πρώτη συνάντησή μας, έως και την είσπραξη των χρημάτων της αποζημίωσής τους.

Πατώντας στο link εδώ, μπορείτε να συμπληρώσετε τα στοιχεία της υπόθεσής σας ώστε να την αξιολογήσουμε. Εφόσον θεωρήσουμε ότι μπορούμε να την αναλάβουμε με εργολαβικό δίκης, δηλαδή να εξαρτήσουμε την αμοιβή μας από την είσπραξη της αποζημίωσης, θα σας καλέσουμε για να συζητήσουμε τα περαιτέρω δεδομένα.

Ειδικές περιπτώσεις αποζημιωτικής ευθύνης 

- Τραπεζικό δίκαιο και αποζημίωση από πλημμελή παροχή επενδυτικών υπηρεσιών
- Αναγκαστική εκτέλεση
- Αστική ευθύνη του Δημοσίου
- Παρενέργειες φαρμάκων
- Ιατρική αμέλεια