Markoulakos Law

MarkoulakosLaw.gr Blog

 Διαπλάσθηκαν έτσι οι άληκτες ομολογίες (perpetual), παράγωγα προϊόντα και πρόσφατα τα CoCos (δυνητικά μετατρέψιμες ομολογίες). Η ειδοποιός διαφορά των ομολογιών αυτών (CoCos) σε σχέση με τις κοινές ομολογίες έγκειται στο γεγονός ότι η μετατροπή τους σε μετοχές δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του ομολογιούχου, αλλά είτε επέρχεται αυτόματα (automatic conversion) σε περίπτωση που επισυμβεί ένα γεγονός το οποίο σχετίζεται με την οικονομική κατάσταση της εκδότριας εταιρίας (trigger event), είτε συνιστά εξουσιαστικό δικαίωμα, όχι των ομολογιούχων, αλλά του εκδότη (convertible at the option of the issuer)

Η «μετεξέλιξη» των επενδυτικών προϊόντων. Ανάγκη των καιρών;Παρά το γεγονός ότι οι συζητήσεις σε σχέση με τα αίτια της χρηματοπιστωτικής κρίσης εξακολουθούν να μαίνονται έχει ήδη καταστεί σαφές ότι την περίοδο εκείνη που ξέσπασε η κρίση κάποιοι από τους μεγαλύτερους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς του κόσμου (Citigroup, Merrill Lynch, UBS, AIG κ.ά.) ενώ είχαν συσσωρεύσει τεράστιους κινδύνους που σχετίζονταν με ενυπόθηκα δάνεια και άλλες ριψοκίνδυνες επενδύσεις δεν φρόντισαν να ενισχύσουν την κεφαλαιακή τους επάρκεια και να δημιουργήσουν εργαλεία απορρόφησης των ενδεχόμενων ζημιών. Οι εσωτερικές διαδικασίες διαχείρισης κινδύνου αλλά και οι προληπτικές εποπτικές ρυθμίσεις απέτυχαν ακριβώς γιατί δεν έκαναν σωστό υπολογισμό των κινδύνων.

Με άλλα λόγια, κατέστη σαφές ότι το μετοχικό κεφάλαιο αποδείχθηκε ανεπαρκές για να μονώσει τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ιδίως σε περιόδους οικονομικής αστάθειας που οι επενδυτές είναι απρόθυμοι να τοποθετήσουν επιπλέον κεφάλαια. Μέσα στο πλαίσιο αυτό διαμορφώθηκαν νέα σύνθετα επενδυτικά προϊόντα προκειμένου να είναι σε θέση να «απορροφήσουν» μελλοντικά ενδεχόμενες ζημίες των χρηματοπιστωτικών οργανισμών. Διαπλάσθηκαν έτσι οι άληκτες ομολογίες (perpetual), παράγωγα προϊόντα και πρόσφατα τα CoCos (δυνητικά μετατρέψιμες ομολογίες). Η ειδοποιός διαφορά των ομολογιών αυτών (CoCos) σε σχέση με τις κοινές ομολογίες έγκειται στο γεγονός ότι η μετατροπή τους σε μετοχές δεν επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια του ομολογιούχου, αλλά είτε επέρχεται αυτόματα (automatic conversion) σε περίπτωση που επισυμβεί ένα γεγονός το οποίο σχετίζεται με την οικονομική κατάσταση της εκδότριας εταιρίας (trigger event), είτε συνιστά εξουσιαστικό δικαίωμα, όχι των ομολογιούχων, αλλά του εκδότη (convertible at the option of the issuer). Είναι προφανές ότι ο κίνδυνος μετατροπής σε μετοχές επηρεάζεται: α) από το οικονομικό και επιχειρηματικό μοντέλο που ακολουθεί η εκδότρια, β) από τη μεταβλητότητα στα κέρδη και τις ζημίες της, γ) από την ποιότητα των ιδίων κεφαλαίων της (που είναι καθοριστική για την κεφαλαιακή της επάρκεια). Για έναν παραστατικό τρόπο λειτουργίας των CoCos πατήστε εδώ http://lexicon.ft.com/term?term=cocos

Το πρόβλημα σε σχέση με τα νέα και εξαιρετικά σύνθετα επενδυτικά προϊόντα δεν έγκειται στην έκδοσή τους αυτή καθ’ εαυτή αλλά, και κυρίως, στον επιθετικό τρόπο με τον οποίο άρχισαν να προωθούνται. Επενδυτικές στρατηγικές που στο παρελθόν ήταν διαθέσιμες μόνο σε επαγγελματίες επενδυτές άρχισαν να παρουσιάζονται σε ιδιώτες –πελάτες της λιανικής τραπεζικής πολλές φορές- ως ισοδύναμα της ασφάλειας κεφαλαίου. Ασφαλώς, τη διαπίστωση αυτή μπορούμε να την κάνουμε τώρα, εν έτει 2014 που μπορούμε πλέον να δούμε και τα αποτελέσματα αυτής της «επιθετικής» στρατηγικής χρηματοπιστωτικών οργανισμών, τραπεζών και εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Τώρα σαφώς διακρίνουμε ότι η εξάλειψη της διάκρισης επενδυτικών και εμπορικών τραπεζών ήταν καταστροφική. Πιο πριν γινόμασταν απλώς δέκτες των διαφημίσεων που χρησιμοποιούσαν τα θελκτικά σλόγκαν όπως «απόλυτη απόδοση», «εγγύηση κεφαλαίου» κ.λπ. και θεωρούσαμε ότι όλοι συμπεριφέρονται καλή τη πίστει και ενεργούν με γνώμονα το συμφέρον μας χωρίς, ωστόσο, να μπορούμε να κατανοήσουμε πώς λειτουργούν τα επενδυτικά προϊόντα.

Με τη γνώση που έχουμε σήμερα, την ανασφάλεια που μας έχουν δημιουργήσει τράπεζες, τραπεζίτες, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα το ελάχιστο που πρέπει να επιδιώκουμε είναι η σωστή ενημέρωση.

Για περισσότερα για τους κινδύνους των επενδύσεων σε σύνθετα προϊόντα πατήστε εδώ.


comments powered by Disqus