Εξυγίανση επιχειρήσεων και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών


Υπό τις υφιστάμενες δύσκολες οικονομικές συνθήκες, οι οποίες έχουν αλλάξει με  ιλιγγιώδη ταχύτητα τους κανόνες της αγοράς, ο επιχειρηματίας ο οποίος λειτουργεί υπό καθεστώς πλήρους ανασφάλειας για το μέλλον της δραστηριότητάς του,  καλείται να βρει μια βιώσιμη και ρεαλιστική διέξοδο για τη διατήρηση και συνακόλουθα διάσωση της επιχείρησής του. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρία μας καλείται να παράσχει συμβουλευτικές υπηρεσίες αλλά και ενδεδειγμένες και ταυτόχρονα αποτελεσματικές λύσεις αποσκοπώντας στη διατήρηση, αξιοποίηση, αναδιάρθρωση και ανόρθωση της επιχείρησης μέσω επίτευξης συμφωνίας του επιχειρηματία – οφειλέτη και των πιστωτών του. 

Επιδίωξη της εταιρίας μας είναι  η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με κατεύθυνση την επίτευξη της συμφωνίας των πιστωτών και τη μετέπειτα επικύρωσή της από το Δικαστήριο. Περιεχόμενο της συμφωνίας αυτής μπορεί να αποτελέσει σύμφωνα και με την οικεία νομοθεσία οποιαδήποτε ρύθμιση του ενεργητικού και του παθητικού του οφειλέτη, η μεταβολή των όρων των υποχρεώσεων του οφειλέτη αναφορικά με τη μεταβολή του χρόνου εκπλήρωσης και της μείωσης των απαιτήσεων, η μεταβολή του επιτοκίου, η ρύθμιση των σχέσεων των πιστωτών μεταξύ τους αναφορικά με την προτεραιότητα αποπληρωμής, η εκποίηση επιμέρους περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη κα.