Εκδόθηκαν οι πρώτες αποφάσεις του Εφετείου Αθηνών με τις οποίες έγιναν δεκτές οι αγωγές πελατών του γραφείου μας.

Το Εφετείο Αθηνών εκδικάζοντας 2 εφέσεις της αντιδίκου τράπεζας έκρινε, μεταξύ άλλων, ότι η τράπεζα Κύπρου απέκρυψε από τους υποψήφιους επενδυτές την δυσχερή οικονομική κατάσταση στην οποία ήδη βρισκόταν κατά την προώθηση των ΜΑΕΚ σε αυτούς συνεπεία της συγκέντρωσης υψηλών κινδύνων από επένδυση σε ομολόγα του ελληνικού δημοσίου και ότι την 31.3.2011 είχε δημιουργηθεί άμεση ανάγκη εισροής νέων κεφαλαίων ώστε η τράπεζα να καταστεί φερέγγυα διορθώνοντας τον κλονισμένο ήδη δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από την συγκέντρωση κινδύνων σε ΟΕΔ.

Ως εκ τούτου τα ΜΑΕΚ αποτέλεσαν ένα μαξιλάρι για να έχει η τράπεζα τη δυνατότητα αντιμετώπισης της σχεδόν βέβαιης πραγματοποίησης των κινδύνων.

Περαιτέρω κρίθηκε ότι η ενημέρωση προς τους υποψήφιους επενδυτές ήταν ελλιπής και επιλεκτική και ότι κανένας ορθολογικός και σωστά ενημερωμένος επενδυτής δεν θα αναλάμβανε τον υψηλό κίνδυνο ολικής απώλειας κεφαλαίου που περιείχαν τα ΜΑΕΚ τοποθετώντας σε αυτά τις αποταμιεύσεις του.

Επί της ουσίας επικυρώθηκαν οι 2 αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών και η τράπεζα καταδικάστηκε στην καταβολή των απολεσθέντων κεφαλαίων νομιμοτόκως.


comments powered by Disqus