Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε ακόμα μία θετική απόφαση από το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών για υπόθεση εντολέων του γραφείου μας που εκδικάσθηκε την 9.12.2015. Η απόφαση αναγνωρίζει ότι η Τράπεζα προκάλεσε με δόλο την ζημία των εναγόντων καθώς επεδίωκε την εξισορρόπηση της κλονισμένης κεφαλαιακής της επάρκειας. Καταδίκασε την Τράπεζα να καταβάλει στους ενάγοντες ολόκληρο το αιτούμενο κεφάλαιο καθώς και ηθική βλάβη ενώ κήρυξε την απόφασή του προσωρινά εκτελεστή σε ποσοστό 25-30% επί του κεφαλαίου.

Κρίνουμε ότι είναι ακόμα μία σημαντική εξέλιξη στην υπόθεση και αναμένουμε την έκδοση και των λοιπών αποφάσεων των δικαστηρίων που έχουν γίνει.


comments powered by Disqus