Εκδόθηκαν 2 νέες θετικές αποφάσεις με τις οποίες έγιναν δεκτές οι αγωγές των εντολέων μας που εκδικάσθηκαν στις 6.4.2016.

Όπως και με τις προηγούμενες αποφάσεις επί όμοιων αγωγών αναγνωρίστηκε από το δικαστήριο ότι η Τράπεζα προκάλεσε με δόλο την ζημία των εναγόντων καθώς επεδίωκε την εξισορρόπηση της κλονισμένης κεφαλαιακής της επάρκειας. Καταδίκασε την Τράπεζα  να καταβάλει στους ενάγοντες ολόκληρο το αιτούμενο κεφάλαιο, καθώς και ηθική βλάβη, ενώ κήρυξε την απόφασή του προσωρινά εκτελεστή σε ποσοστό 35-40% επί του κεφαλαίου.

Αναμένουμε την έκδοση και άλλων αποφάσεων και την εκδίκαση των υπολοίπων αγωγών του γραφείου μας.


comments powered by Disqus