Υπόθεση ASPIS FINANCE PLC

Η εταιρία μας έχει αναλάβει το δικαστικό αγώνα για τους ομολογιούχους της ASPIS FINANCE PLC, οι οποίοι μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας της Τ-Bank (πρώην Aspis Bank), εγγυήτριας των ομολόγων τους και μοναδικής μετόχου της εκδότριας εταιρίας Aspis Finance PLC, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την εκμηδένιση της αξίας των ομολόγων τους.

Η τεχνογνωσία μας σε αυτού του είδους τις υποθέσεις εγγυάται την καλύτερη δυνατή έκβαση κάθε υπόθεσης είτε ο χειρισμός γίνει σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο. Μάλιστα, σε μεγάλο όγκο καταναλωτών των οποίων τη διαχείριση χαρτοφυλακίου είχε αναλάβει η Τράπεζα ALPHA BANK, προωθήθηκαν εν αγνοία τους ομόλογα της ASPIS Finance PLC, χωρίς να γίνει η δέουσα νόμιμη ενημέρωση για τις αληθείς ιδιότητες των ομολόγων αυτών, (συγκεκριμένα ποιος πραγματικά τα εκδίδει και ποιος επί της ουσίας τα εγγυάται), λόγο για τον οποίο η νομική διαδικασία που διενεργούμε στρέφεται κατά της ίδιας της ALPHA BANK. Τα χρήματά σας δεν είναι χαμένα, αλλά χρειάζεται η ορθή νομική διαδικασία για να επανεισπραχθούν.

Αναμένεται η εκδίκαση των σχετικών αγωγών.